Privacy Policy

Qlick respecteert uw privacy en engageert zich dat u uw  persoonsgegevens veilig aan haar kan toevertrouwen. Dit document beschrijft het Privacybeleid van Qlick over welke gegevens zij bijhoudt en voor welke doeleinden.

Toepassing

Deze Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Qlick van u verzamelt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten u als persoon te identificeren. Qlick verzamelt en verwerkt deze gegevens tijdens de contacten met haar klanten en prospecten.

Door gebruik te maken van haar website en producten en/of diensten aan te kopen bij Qlick, gaat u akkoord met dit beleid en de voorwaarden van dit document. Qlick kan haar beleid van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op de Qlick website ( www.qlick.today).

Welke gegevens

Volgende gegevens kunnen door Qlick verzameld en verwerkt worden :

Gegevens die rechtstreeks worden gegeven:

  • naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht;
  • informatie betreffende de producten en/of diensten die u gekocht of genoten hebt, die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft tijdens contacten;
  • klachten of feedback omtrent de producten en/of diensten bij Qlick hebt aangekocht, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en dergelijke;

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website, apps en/of webshop:

  • Bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Op de Qlick website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet door Qlick beheerd en kunnen een eigen privacybeleid hebben. Qlick neemt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

Weet dat U niet verplicht bent uw gegevens aan Qlick te geven of akkoord te gaan met de verwerkingen. Toch zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk/nuttig zijn om persoonsgegevens mee te delen zoals onder andere uw naam, adres, e-mailadres, leeftijd…, zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Verwerkingsdoeleinden

  1. Uw persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:
  • voor klanten- en orderbeheer zoals de klantenadministratie, opvolgen van leveringen en bestellingen, facturatie, opvolgen van betalingen;
  • de continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van onze algemene, commerciële en marketing strategieën.
  • het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
  • het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Qlick uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor geavanceerde profileringstechnieken zal steeds voorafgaand uw toestemming gevraagd worden.
  1. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere derden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere derden sluit Qlick steeds de nodige overeenkomsten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit Privacybeleid en/of indien dit wettelijk is vereist.In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Qlick uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Qlick zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Uw persoonsgegevens kunnen steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Qlick van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Qlick, zie verder voor de contactinformatie.

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Qlick alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van de gegevens

Qlick zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en met onze missie en opdracht om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen

Qlick verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Qlick deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Contact

Qlick
Kasteeldreef 38
2950 Kapellen

info@qlick.today
+32 (0)3 330.17.30

Wil je ons persoonlijk spreken?

Vind je niet meteen wat je zoekt op onze website? Of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder!