Algemene voorwaarden

Versie 2.0 dd 21/03/2024

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hier en elders ook genoemd: ‘’Algemene Voorwaarden’’) zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes van, alle bestellingen en aankopen, hetzij via de webshop www.qlick.today hetzij anderszins, gedaan bij, alle opdrachten toevertrouwd aan en alle overeenkomsten aangegaan met Qlick BV (vennootschap met actuele maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 38, België, RPR Antwerpen afd. Antwerpen, met ondernemingsnummer 0889.400.819, hierna ook genoemd: ‘’Qlick’’), zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van Qlick (hierna ook genoemd “de klant”).

Door ondertekening van een offerte, bestelbon, overeenkomst, of ieder gelijkaardig document, of door online een offerteaanvraag in te dienen of een bestelling te plaatsen, alsook door in te schrijven voor een open training sessie, erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige Algemene Voorwaarden, aanvaardt de klant zonder voorbehoud de toepasselijkheid ervan en doet de klant voor zoveel als nodig ook afstand van de toepasselijkheid van haar/zijn eigen algemene voorwaarden.

Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Qlick en de klant gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door alle betrokken partijen uitdrukkelijk zijn aanvaard. Zij hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Qlick is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden van toepassing vanaf het moment van bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Qlick aan de klant.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst – prijsopgaven/offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en offertes vanwege Qlick vrijblijvend en verbinden zij Qlick niet. De overeenkomst met de klant komt slechts tot stand door en bij schriftelijke orderbevestiging vanwege Qlick of bij ondertekening van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen Qlick en de klant.

Alle door Qlick vermelde prijzen en ramingen, in prijsopgaven, offerten, overeenkomsten of enige andere documenten, en op websites, zijn steeds exclusief BTW en andere taksen en lasten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Behoudens andersluidend beding omvatten de opgegeven prijzen en ramingen, nooit enige kosten van transport, verplaatsing en/of verzending. Deze kosten zijn steeds ten laste van de klant.  

In de door Qlick vermelde prijzen en ramingen, zijn alle standaard secretariaats- en administratiekosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten van derden, die Qlick in het kader van de uitvoering van haar opdracht dient te maken, worden eveneens aan de klant doorberekend.

Alle leveringen van diensten en/of goederen die niet expliciet werden voorzien in de prijsopgave, offerte of bestelbon waarvoor Qlick een orderbevestiging deed of in de schriftelijke overeenkomst tussen Qlick en de klant, worden geacht bijkomende bestellingen en/of bijkomende diensten te zijn op vraag van de klant, en worden als dusdanig ook bijkomend aangerekend aan de klant.

Qlick behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien overeenkomstig de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan.

Prijzen opgenomen in prijsopgaven of offertes van Qlick of in de overeenkomsten tussen Qlick en de klant, hebben slechts betrekking op die bewuste prijsopgave, offerte of overeenkomst en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, bestellingen of overeenkomsten tussen partijen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst en levering

Qlick voert elke overeenkomst te goeder trouw, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid en naar best vermogen uit, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de ethische richtlijnen van de Internationale Coach Federatie. De verbintenissen aangegaan door Qlick kunnen in ieder geval slechts beschouwd worden als inspanningsverbintenissen. Qlick kan geen garanties geven met betrekking tot de beoogde resultaten van de door haar uitgevoerde opdrachten.

De klant bezorgt Qlick alle essentiële informatie nodig voor het opzetten en uitvoeren van de opdracht. De klant zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Qlick nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in haar bezit komen. Verder moet Qlick kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de klant. De klant geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht van Qlick wenst te betrekken, enkel enige instructie of opdracht in overleg en met akkoord met Qlick.

Qlick bepaalt volledig vrij welke persoon of team van personen binnen haar organisatie instaat voor de uitvoering van de opdracht voor de klant. Indien zich hierin enige wijziging zou voordoen tijdens de uitvoering van een opdracht, zal Qlick er te allen tijd over waken dat dergelijke wijziging de kwaliteit van de dienstverlening niet vermindert noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloedt.

Indien er zich in het kader van de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet voorzien of voorzienbaar waren, dan zal in onderling overleg met de klant naar een oplossing worden gezocht en kan een aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Indien echter de uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt, is Qlick gerechtigd af te zien van verdere voortzetting van de opdracht, zonder dat dit op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot het betalen van enige schade- of andere vergoeding door Qlick aan de klant.

Het risico m.b.t. goederen die via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today) worden besteld en aangekocht, wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering (verzending) of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.

Het eigendom van de door de klant bestelde en aangekochte goederen via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today), gaat pas over naar de klant na integrale betaling ervan door de klant.

De door Qlick opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden Qlick niet. Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de opdracht of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de klant, en geeft de klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.  Indien evenwel de levering van een goed dat door de klant-consument besteld en aangekocht is via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today) na verloop van een termijn van 30 dagen nog niet geschied is door toedoen van Qlick, dan is de klant-consument gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren met eenvoudige kennisgeving, op voorwaarde dat het goed op dat moment nog niet verzonden is. Ingeval van een gerechtige kosteloze annulering zoals bedoeld in de vorige zin, zal de klant-consument de betaalde bedragen terugkrijgen binnen de 30 dagen.

Indien een goed dat door een klant besteld en aangekocht is via de website/webshop van Qlick, niet kan worden geleverd op het door de klant opgegeven adres, dan is Qlick gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten conform de overeenkomst en de wet. De klant zal in voorkomend geval verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

 1. Betalingscondities

Voor alle opdrachten (zoals coaching, training, workshops, retreats, andere opdrachten) wordt het volledige bedrag maximum een maand voor aanvang gefactureerd aan de klant, tenzij anders overeengekomen. Qlick behoudt zich het recht voor om het bedrag via voorschotten te innen.

Alle facturen van Qlick zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Qlick en de klant.  Op de vervaldag dient de rekening van Qlick te zijn gecrediteerd.  

Voor bestellingen en aankopen via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today) geldt dat betaling steeds dient te gebeuren voorafgaand aan de levering.

Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de klant. 

Elke betaling vanwege de klant wordt eerst aangerekend op de aankleven (interesten, schadevergoeding en kosten) en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

De klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door Qlick aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

De klant die een bestelling van een product of dienst plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, blijft te allen tijde persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot de integrale betaling ervan, zelfs indien Qlick zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard. Indien de bestelling van een product of dienst uitgaat van meerdere klanten, zijn zij steeds persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot de integrale betaling ervan, ongeacht op wiens individuele naam de facturatie werd opgemaakt.

Bij niet of niet tijdige betaling van enige som die door de klant aan Qlick verschuldigd is, zal een éénmalige, kosteloze, herinnering worden verzonden waarin een laatste termijn van 14 dagen zal worden verleend waarbinnen tot betaling kan worden overgegaan. Bij gebreke aan betaling zal de klant interesten verschuldigd zijn, vanaf de vervaldata opgenomen in de eerste herinnering, ten belope van de interestvoet zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  Bij gebreke aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de verzending van de hiervoor vermelde herinnering, is de klant bovendien (en bovenop de eventuele toepasselijke forfaitaire vergoeding uit art. 6 van de wet van 2 augustus 2002), een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de op de vervaldag onbetaald gebleven sommen, onverminderd het recht van Qlick om een hogere effectieve schade te bewijzen in welk geval het hogere bedrag verschuldigd is, behalve in het geval de klant een consument is, in welk laatste geval de klant-consument alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van de hiernavolgende bedragen:

 • 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR;
 • 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR is;
 • 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schrijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is.

Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van Qlick, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van Qlick tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door Qlick.

Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

 1. Annulering van een workshop, cursus, seminarie of coaching

Annulering van opleidingsactiviteiten met open inschrijving is mogelijk tot uiterlijk één maand voor aanvang van de activiteit. Indien de klant een opleidingsactiviteiten met open inschrijving annuleert minder dan één maand voor de geplande datum of bij het niet-verschijnen van de deelnemer, zijn de deelnamekosten aan de opleiding volledig verschuldigd.

Gereserveerde data voor in-house trainingen/seminaries zullen 100% verschuldigd zijn indien ze geannuleerd worden binnen de maand voor aanvang.

Gereserveerde data voor individuele of team coaching zullen 50% verschuldigd zijn indien ze geannuleerd worden binnen de week en tot uiterlijk 48 uur voor aanvang, en zullen 100% verschuldigd zijn indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor aanvang.

Qlick behoudt het recht voor om reeds geplande open opleidingsactiviteiten e.d. te annuleren bij onvoldoende deelname, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het betalen van enige vergoeding aan de klant.  

Qlick is gerechtigd, indien om welke reden dan ook nodig of gewenst, de locatie en/of de datum te wijzigen, eveneens zonder dat dit aanleiding kan geven tot het betalen van enige vergoeding aan de klant.  De klant of de betrokken deelnemer heeft alsdan het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet past.  

 1. Opschorting en ontbinding

Bij niet naleving door de klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, o.a. niet of niet tijdige betaling van de aan Qlick verschuldigde bedragen op de vervaldag, is Qlick gerechtigd de verdere uitvoering van de met de klant bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten van rechtswege en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, maar dit laatste slechts indien de klant zijn contractuele wanprestatie(s) niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 7 kalenderdagen nadat Qlick de klant in gebreke gesteld heeft zijn contractuele verplichtingen na te komen. 

Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, e.d.m., is Qlick gerechtigd al haar verdere prestaties op te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen gegeven worden door de klant binnen de door Qlick bepaalde termijn. Geeft de klant de gevraagde waarborgen niet binnen deze termijn, dan is Qlick gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Qlick gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Ingeval de klant failliet wordt verklaard, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sequester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt over de klant, heeft Qlick eveneens het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ten nadele van de klant, waarvan zij schriftelijk kennis geeft aan de klant, evenzeer zonder dat Qlick hierdoor gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Indien de overeenkomst met de klant wordt beëindigd of ontbonden ten nadele van de klant op grond van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de bedragen waarop Qlick krachtens de overeenkomst aanspraak kon of zou hebben kunnen maken indien de overeenkomst niet beëindigd of ontbonden zou zijn geweest, integraal verschuldigd aan Qlick.

 1. Aansprakelijkheid

Qlick is slechts aansprakelijk voor de door haar begane zware fout of opzettelijke fout, alsook voor de zware of opzettelijke fout van derden op wie zij een beroep doet in het kader van de uitvoering van haar opdracht. Qlick is derhalve niet aansprakelijk voor de eigen gewone of lichte fout, noch voor de gewone of lichte fout van voormelde derden.

Qlick kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van winst of omzetderving, verlies van tijd, verlies van klanten, noch is Qlick aansprakelijk voor verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant of voor fouten of gebreken die (on)rechtstreeks door een handeling van de klant werden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld (niet-beperkend) het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de klant of het oneigenlijk of foutief gebruik van de diensten en goederen die uit de dienstverlening voortvloeien.

Onverminderd de toepassing van de overige paragrafen van huidig artikel, is de totale aansprakelijkheid van Qlick en de schadevergoeding waartoe Qlick gehouden kan zijn, te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs of vergoeding die door de klant aan Qlick werd betaald voor de desbetreffende diensten of goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze Algemene Voorwaarden, die geacht worden deel uit te maken van elke overeenkomst met de klant, voorzien, zijn van toepassing op alle schade-eisen van om het even welke aard, hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad, hetzij wegens enige andere oorzaak/reden, toerekenbaar aan Qlick en/of aan haar aangestelden, ook in geval van zware fout. Geen enkele beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel van toepassing zijn in geval van bedrog of opzettelijke fout.

Voor wat betreft goederen besteld en aangekocht via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today) geldt dat, indien een klant of protest ontvankelijk en gegrond blijkt te zijn, de aansprakelijkheid van Qlick uitsluitend kan bestaan in de herstelling of de vervanging van het desbetreffend goed. Indien er zich aan Qlick, of aan derden waarvoor Qlick verantwoordelijk is, verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen m.b.t. de door Qlick geleverde goederen en/of diensten, kan Qlick hoe dan ook slechts enige aansprakelijkheid oplopen, op voorwaarde dat deze fouten en/of gebreken conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tijdig en in de juiste vorm, aan Qlick worden gemeld.

 1. Protesten

Alle protesten betreffende de door Qlick geleverde goederen en diensten, dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen 7 kalenderdagen na het leveren van de desbetreffende goederen cq. het verrichten van desbetreffende diensten te geschieden, behoudens ingeval het protest een verborgen gebrek betreft in welk geval het protest op straffe van niet ontvankelijkheid dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat de klant er kennis van heeft dan wel er behoorde kennis van te hebben. Alle protesten betreffende de facturatie op zich, dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur te geschieden.

Alle protesten, van welke aard ook, dienen alleszins op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden onder de vorm van een gemotiveerde aangetekende zending. Het feit dat Qlick onderhandelingen voert met de klant n.a.v. een klacht, een protest of een schadegeval, brengt voor Qlick geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Eventuele klachten, protesten of aanspraken op schadevergoeding vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 1. Overmacht

Geen enkele partij kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging of voor het in gebreke blijven de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren, indien deze vertraging of onmogelijkheid tot uitvoering te wijten is aan een situatie van Overmacht. Als Overmacht wordt (niet limitatief) onder andere beschouwd: staking, brand, oorlog, embargo’s, terreuraanslagen, vertragingen bij ondernemingen waarvan de desbetreffende partij afhankelijk is, elektriciteits-/internet-/…panne, epidemieën of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen,… en meer algemeen alle omstandigheden die gebeuren buiten de wil van partijen om en die de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderen dan wel bijzonder en onredelijk zouden verzwaren. Indien een partij zich beroept op Overmacht, dan dient deze de andere partij onmiddellijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.  Indien Qlick bij het intreden van de hiervoor vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van goederen en/of diensten, af te rekenen tot alsdan en alzo afzonderlijk te factureren, en is de klant in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 1. Intellectuele rechten en vertrouwelijkheid

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op of m.b.t. de door Qlick aan de klant geleverde goederen en diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, rapporten, didactisch materiaal, documentatie en alle andere elementen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Qlick en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven uitsluitend berusten bij Qlick en/of haar leveranciers en licentiegevers, en de levering van goederen of diensten aan de klant strekt niet tot enige overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, voor de doeleinden waartoe het goed of de dienst bedoeld is en binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft. 

De klant is niet gerechtigd de ontwerpen, programmatuur, rapporten, didactisch materiaal, documentatie en alle andere elementen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Qlick en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te kopiëren, te reproduceren, na te bootsen, openbaar te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, noch is de klant gerechtigd enige mededelingen te doen aan derden van of omtrent de aanpak en werkwijze die Qlick hanteert in haar dienstverlening.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens en cookies wordt verwezen naar de Privacy Policy van Qlick, beschikbaar op de website www.qlick.today.

 1. Herroepingsrecht

Het in huidig artikel vermelde herroepingsrecht geldt enkel voor de klanten die in hun hoedanigheid van consument een aankoop op afstand hebben gedaan bij Qlick.

Gedurende 14 kalenderdagen na de dag van levering van een goed of dienst aangekocht via de website/webshop van Qlick (www.qlick.today), heeft de klant-consument het recht om aan Qlick te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant-consument Qlick op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring per email verzonden aan info@qlick.today.

Indien de klant-consument beslist af te zien van de aankoop, dienen de geleverde goederen en diensten onverwijld en in elk geval binnen de 14 kalenderdagen na uitoefening van het herroepingsrecht, op eigen kosten van de klant-consument en in de originele verpakking teruggestuurd te worden aan Qlick.

De klant-consument heeft geen herroepingsrecht is de in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht voorziene gevallen.

 1. Diverse bepalingen

De titels en hoofdingen opgenomen in deze algemene voorwaarden worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en leesbaarheid, doch geven op geen enkele wijze de bedoeling van partijen weer noch worden zij in aanmerking genomen bij de interpretatie van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Qlick en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Qlick en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Qlick en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen Qlick en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

De rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en uit overeenkomsten tussen Qlick en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Qlick.

Qlick wordt geenszins geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of aanspraak uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst met de klant of betreffende een wanprestatie van de klant, tenzij deze afstand schriftelijk en uitdrukkelijk is meegedeeld door Qlick aan de klant. Indien Qlick bij toepassing van de vorige paragraaf toch schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of een andere wanprestatie van de klant, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder deze algemene voorwaarden of onder de overeenkomst met de klant of betreffende een ander in gebreke blijven of andere wanprestatie van de klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Qlick worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.  Alle geschillen tussen Qlick en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Wil je ons persoonlijk spreken?

Vind je niet meteen wat je zoekt op onze website? Of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder!