Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten en goederen door Qlick alsook op alle bestellingen en aankopen die gedaan worden via de webshop www.qlick.today. De website behoort toe aan Qlick BVBA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 38, KBO nr BE 0889.400.819.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Qlick kan de bepalingen van huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op www.qlick.today. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op www.qlick.today.

LEVERING VAN DIENSTEN ( coaching, training, workshops, opdrachten )

 1. Totstandkoming van de opdracht

De klant bezorgt Qlick alle essentiële informatie nodig voor het opzetten en uitvoeren van de opdracht.

Een mondelinge opdracht zal door Qlick schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een open training geeft de klant te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

 1. Uitvoering van de opdracht

Qlick engageert zich de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de ethische richtlijnen van de Internationale Coach Federatie.

Qlick zal de opdracht steeds naar best vermogen, professionele en onafhankelijke uitvoeren. Uiteraard zal Qlick met de klant overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Qlick verbindt zich tot een inspanningsverbintenis.  Qlick kan geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte opdrachten.

 1. Verplichtingen van de klant

De klant zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Qlick nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in haar bezit komen. Verder moet Qlick kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, enkel opdracht in overleg met Qlick.

 1. Vertrouwelijkheid

Qlick engageert zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de klant jegens derden. Qlick zal in dit kader in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de klant. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Qlick, geen mededelingen doen aan derden over de aanpak, werkwijze en documenten van Qlick.

 1. Coaching – samenstelling van het team

Qlick kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het Qlick-team wijzigen, indien Qlick meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of opportuun is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

 1. Aanpassing van de opdracht

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht en kan een aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Qlick heeft het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.

 1. Tarieven en kosten

In de tarieven van Qlick en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle standaard secretariaats- en administratiekosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

De kosten van derden, die Qlick ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

 1. Voorschot en betaling

Voor in-house opdrachten wordt een voorschot gefactureerd van 50% van de totale kost. Voor individuele- of teamcoaching zal een vooruitbetaling gevraagd worden van 5 uren bij aanvang van het traject. Verder worden werkzaamheden van Qlick op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de klant gefactureerd.  Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zendt Qlick eenmaal per maand een (voorschot)factuur.

Voor trainingen, workshops, coaching, … dienen betalingen te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Qlick kan vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 14 dagen na de vervaldatum, kan Qlick de uitvoering beëindigen.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van openstaande facturen, komen te laste van de klant. Deze kosten worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur, ongeacht op wiens naam de factuur werd opgesteld.

 1. Voortijdige beëindiging van opdrachten

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien Qlick of de klant van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde  opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden gerespecteerd voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Dit is enkel mogelijk indien in onderling overleg is gebleken dat de vastgestelde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden vergoed en gefactureerd conform de gemaakte afspraken.

De opdrachtgever noch Qlick kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Indien één van de partijen in staat van faillissement komt te verkeren of officiële opschorting van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 1. Annulatie van workshop, training, seminarie

Annulatie van opleidingsactiviteiten met open inschrijving is mogelijk tot één maand voor aanvang van de activiteit onder betaling van 40€ administratiekosten.  Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande datum of bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de deelnamekosten volledig verschuldigd.  Gereserveerde data voor in-house cursussen/studiedagen zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de maand voor aanvang.  Gereserveerde data voor individuele of teamcoaching zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor aanvang. Indien de coachingsessies binnen 1 week vooraf geannuleerd worden zal 50% doorgerekend worden.  Qlick behoudt het recht voor om reeds geplande ‘open’ workshops e.d. te annuleren bij onvoldoende deelname.  Qlick kan indien nodig de locatie en/of de datum wijzigen. De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet past.  Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een besloten training of een open inschrijving gelden dezelfde bepalingen en kosten.

 1. Aansprakelijkheid

Qlick is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten, beleggingen, verhoopte winsten, enz. De klant zal in dit geval geen aanspraak kunnen maken op en schadevergoeding. Indien de klant meent recht te hebben op een schadevergoeding, dan dient zij/hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van Qlick te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van Qlick is ook steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling op de website of tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, opzettelijke fout of lichamelijk letsel niet uit.

 1. Overmacht

Qlick is bevrijd van haar verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die haar werking ernstig bemoeilijken. Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is Qlick bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij Qlick.  De klant verkrijgt enkel een recht op gebruik binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.

 1. Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdrachten/of bestelling of aankoop een geschil rijst tussen de klant en Qlick, dan zal getracht worden dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Indien geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.  Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

AANKOPEN EN BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP www.qlick.today

 1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Qlick mee te delen dat zij/hij afziet van de aankoop. Dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant doet hiervoor op ondubbelzinnige wijze een verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt via email aan info@qlick.today.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Het herroepingsrecht is NIET van toepassing:

 • Als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;
 • Voor goederen op maat van de klant, goederen met een persoonlijk karakter of goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen;
 • Audio- en video-opnamen, apps, programma’s, webinars… die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 1. Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.

De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant. Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan Qlick zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

De leveringstermijnen vermeld op www.qlick.today zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van Qlick, dan kan de klant zonder kosten en enkel mits een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen nog niet verzonden zijn. De klant zal de betaalde bedragen binnen de 30 dagen terugbetaald krijgen.

 1. Prijzen op de website

De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op www.qlick.today.

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering.

 1. Klachten

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 7 dagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van Qlick beperkt zijn tot herstelling of omruiling.

Wil je ons persoonlijk spreken?

Vind je niet meteen wat je zoekt op onze website? Of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder!